Rozbiórka

 

Przed rozpoczęciem rozbiórki budynku należy się upewnić, czy potrzebujemy pozwolenia na rozbiórkę czy nie. Czasem prawo budowlane wymaga spełnienia niektórych formalności.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego bez pozwolenia można wyburzyć:

  • obiekty, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte opieką konserwatorską - ale tylko te o wysokości poniżej 8 m i w przypadkach, gdy ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  • obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

rozbiorka

Pomimo tego, że do wyburzenia ww. obiektów nie trzeba mieć pozwolenia – fakt rozbiórki trzeba zgłosić do urzędu starostwa powiatowego. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, sposób i zakres wykonywania robót i dołączyć do niego: zgodę właściciela obiektu, opis zakresu i sposobu rozbiórki, szkic usytuowania obiektu, pozwolenie/uzgodnienie innych organów, które wymagane są przepisami szczególnymi, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Czasami pozwolenie jest konieczne. Właściwy organ może orzec obowiązek uzyskania pozwolenia, jeśli może zaistnieć ryzyko pogorszenia warunków sanitarnych, stanu środowiska czy stosunków wodnych. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, jeśli mają one na celu usunąć bezpośrednie zagrożenie, z tytuły tzw. nagłych przypadków. Nie zwalnia to jednak z obowiązku uzyskania pozwolenia.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wydane zostanie po uprzednim:
przeprowadzeniu postępowania, które oceni oddziaływanie na środowisko,
uzyskaniu przez inwestora, pozwoleń, uzgodnień etc.

Do wykonywania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.