Pozwolenie na budowę

 

Pozwolenie na budowę jest dokumentem wystawianym przez wydział architektury w odpowiednim dla inwestycji starostwie. Najważniejszym załącznikiem, oprócz innych dokumentów, do wniosku o pozwolenie jest projekt budowlany. Sama droga do uzyskania tej decyzji jest długa, czasochłonna i skomplikowana. Najlepiej zabrać się za to jak najwcześniej i to z profesjonalną pomocą. Zdobycie pozwolenia na budowę krok po kroku:

pozwolenie

1. Z urzędu gminy trzeba pozyskać wypis z miejscowego zagospodarowania przestrzennego bądź warunków zabudowy. W przypadku, gdy działka nie jest objęta tym miejscowym planem zagospodarowania należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taką decyzję wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta i ma na to 14-30 dni. Gdy działka jest objęta planem zagospodarowania, wypis z miejscowego planu uzyskuje się dużo szybciej. Mając wypis należy sprawdzić wymagania planu zagospodarowania terenu dla działki, aby być pewnym wyboru odpowiedniego projektu, który pasuje do uwarunkowań działki i wymagań urzędowych.

2. Geodeta musi wykonać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do wykonania projektu budowlanego w skali 1:500. Na te mapę architekt nanosi obrys planowanego domu. Dodatkowo muszą zostać wykonane badania geotechniczne.

3. Jak już wcześniej wspomniano najważniejszym załącznikiem do wniosku o pozwolenie jest projekt budowlany, który wydawany w 4 egzemplarzach. Jeden z nich zostaje w urzędzie, drugi w organie nadzoru budowlanego, a pozostałe wracają do inwestora. Należy mieć na uwadze, że projekt musi pasować do wymiarów działki i wytycznych określonych przez urząd gminy. Projekt budowlany powinien zawierać: część opisową, architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną, charakterystykę energetyczną i zgody na zmiany.

4. Dostosowanie projektu gotowego do warunków terenowych oraz wykonanie zmian w projekcie na życzenie. Architekt określa granice działki, usytuowanie, sieci uzbrojenia terenu, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów, układ zieleni wraz z wymiarami, rzędnymi, wzajemnymi odległościami etc, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny. Adaptacja projektu to najważniejszy etap, który zmierza do pozwolenia na budowę.

5. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów (woda, energia elektr., gaz, odbiór ścieków i odpadów stałych). Architekt przygotowuje dokumentację do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, który wydaje opinię (ważny dokument!) ustalającą odległość między projektowanymi obiektami (budynki, zjazdy, sieci). Decyzja o warunkach zabudowy/miejscowy plan może zawierać dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione przez inwestora (np. opinia konserwatora zabytków, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opinia PIS, uzgodnienia przeciwpożarowe).

6. Pozwolenie na budowę wydawane jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku. W razie stwierdzenia błędów, właściwy organ wydaje postanowienie o usunięciu nieprawidłowości. Budowę należy zacząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zmiany w prawie budowlanym: pozwolenie na budowę niewymagane!